{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

  

 

 

 

 

 

 

 

Miao Miao Flow 盧思蒨
 

養了兩隻貓-賊個與辣個,他們是我的主人。
 

並做了這張專輯《我大盧思蒨》,融合了多樣風格,跳脫一般提琴演奏的框架(多為古典或爵士),不僅改變演奏手法、音色,使用非傳統的五弦琴及電小提琴,再加入電吉他,希望大家也能在聆聽過程中獲得樂趣。希望在當代演奏的領域中,做一個創新的作品!

 

  

 

 

周邊商品